Algemene voorwaarden

Hieronder vermelden wij de voorwaarden die bij ons bedrijf van kracht zijn. Deze voorwaarden geven u als klant van Imkerij Bee My Guest bescherming, maar ook garantie dat u een goed product snel thuis geleverd krijgt. Deze algemene voorwaarden zijn geheel in overeenstemming met hetgeen u elders op onze website kunt lezen.Artikel 1        Algemeen


1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen beemyguest.frl , hierna te noemen: Imkerij Bee My Guest en de klant, hierna te noemen: wederpartij.

1.2 Imkerij Bee My Guest staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Imkerij Bee My Guest, Wredehof 23, 8507CN te Rohel, onder nummer 75424002 met als handelsnaam Imkerij Bee My Guest.

1.3 Imkerij Bee My Guest heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van het aanbod te wijzigen.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de wederpartij zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.Artikel 2        Prijzen


2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.

2.2 Imkerij Bee My Guest behoud zich het recht voor om de prijzen (tussentijds) aan te passen.Artikel 3       Betaling

3.1 Betaling (overboeking) via overboeking per bank of giro of IDEAL of direct bij ons middels contant, of pinbetaling via SEPAY

3.2 Betaling van de bestelling (goederen) geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden (of overhandigd als u bij onze kraam of winkel bent), zodra de betaling volledig is voldaan.Artikel 4        Levering


4.1 Imkerij Bee My Guest besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan vervoersbedrijf PostNL.

4.2 Imkerij Bee My Guest streeft er naar om de bestellingen binnen Nederland binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling bij u af te laten leveren.

4.3 Imkerij Bee My Guest streeft er naar om de bestellingen binnen Europa binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling bij u af te laten leveren.

4.4 Imkerij Bee My Guest zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestelling binnen de bovenstaande termijn uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, zal de wederpartij hiervan van ons een bericht ontvangen.

4.5 De wederpartij gaat bij het bestellen akkoord met de verzendtarieven zoals die op de website van Imkerij Bee My Guest vermeld zijn in het kopje Verzenden & tarieven.Artikel 5        Retourneren


5.1 Als consument heeft de wederpartij het recht om non-foodproducten te retourneren. Wanneer een non-foodproduct niet aan de verwachting van de wederpartij voldoet, bestaat de mogelijkheid om het artikel ongeopend en zonder enige gebruikssporen te retourneren.

5.2 De verzendkosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de wederpartij.

5.3 Voor retournering gelden de volgende voorwaarden:

- Na de bezorging heeft de wederpartij 14 dagen de tijd om non-foodproducten te retourneren.

- Na afloop van deze 14-daagse termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.

- De non-foodproducten dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De verzendverpakking mag geopend worden om het artikel te bekijken. Wordt het artikel echter beschadigd door onzorgvuldig handelen, kan het artikel niet meer geretourneerd worden.

- Foodproducten kunnen uitsluitend geretourneerd worden bij geconstateerd bederf bij ontvangst. Wederpartij dient hiervoor op de dag van ontvangst een check te doen en binnen 1 werkdag Imkerij Bee My Guest te informeren per telefoon op 06-30041722 en/of e-mail via imkerij@BeeMyGuest.frl

- Het door de wederpartij betaalde bij product horende bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort zodra de retourzending zonder gebreken terug ontvangen is bij Imkerij Bee My Guest

5.4 Hoe een pakket retourneren?

- De wederpartij maakt een foto van het product waarover deze ontevreden is en pakt het vervolgens in de originele verpakking zorgvuldig in.

- De wederpartij laat op eigen kosten een gerenommeerd vervoerdersbedrijf het pakketje terug bezorgen bij Imkerij Bee My Guest p/a zoals beschreven in artikel 1.2.

- De wederpartij kan het ook persoonlijk bij ons afleveren.Artikel 6        Voorraad


6.1 Bij elk artikel staat vermeld of het op voorraad is. Mocht het toch niet op voorraad zijn, dan krijgt u van Imkerij Bee My Guest hierover bericht.

6.2 Imkerij Bee My Guest behoudt zich het recht voor om bij het niet kunnen leveren van het bestelde product het door de wederpartij betaalde bedrag terug te storten en niet te leveren.Artikel 7    Overmacht


7.1 Imkerij Bee My Guest is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Imkerij Bee My Guest geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Imkerij Bee My Guest niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Imkerij Bee My Guest heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Imkerij Bee My Guest zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Imkerij Bee My Guest kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Indien Imkerij Bee My Guest ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Imkerij Bee My Guest gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 8        Aansprakelijkheid


8.1 Indien Imkerij Bee My Guest aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Imkerij Bee My Guest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Imkerij Bee My Guest is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Imkerij Bee My Guest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Imkerij Bee My Guest aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Imkerij Bee My Guest toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.5 Imkerij Bee My Guest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.6 Indien Imkerij Bee My Guest aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Imkerij Bee My Guest beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.7 De aansprakelijkheid van Imkerij Bee My Guest is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Imkerij Bee My GuestArtikel 9        Verjaringstermijn


9.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Imkerij Bee My Guest.nl en de door Imkerij Bee My Guest bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9.2 Het bepaalde in lid 9.1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij de Imkerij Bee My Guest van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.Artikel 10     Risico-overgang


10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.Artikel 11    Vrijwaring


11.1 De wederpartij vrijwaart Imkerij Bee My Guest.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Imkerij Bee My Guest toerekenbaar is.

11.2 Indien Imkerij Bee My Guest uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Imkerij Bee My Guest zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Imkerij Bee My Guest, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Imkerij Bee My Guest en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.Artikel 12     Intellectueel eigendom


12.1 De Imkerij Bee My Guest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving m.b.t. intellectueel eigendom. De Imkerij Bee My Guest heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.Artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen


13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Imkerij Bee My Guest partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.